นางดารุณี ประพันธ์

 

1. ประวัติส่วนตัว
............. ชื่อ นางดารุณี ประพันธ์ เกิดวันที่ 29 ธันวาคม 1974 บ้านเลขที่ 67 หมู่ 22 บ้านปวงตึก ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000

2. ประวัติการศึกษา
............. 2.1 จบการศึกษาระดับประถมศึกษา โรงเรียนบ้านตะเคียน ตำบลสำโรงทาบ อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ ปี 2531
............. 2.2 จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม ตำบลสำโรงทาบ อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ ปี 2536
............. 2.3 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี วุฒิการศึกษา ค.บ. วิชาเอกวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ปี 2540
............. 2.4 จบการศึกษามหาบัณฑิต ระดับปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เมื่อ 19 มกราคม 2561

3. ประวัติการรับราชการ
............. ปี 2541 เริ่มบรรจุรับราชการครั้งแรก วันที่ 3 สิงหาคม 2541 ตำแหน่ง อาจารย์ 1 ระดับ 3 ขั้น 6,360 โรงเรียนบ้านบักดอก ตำบลปรือ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
............. ปี 2549 ย้ายมาโรงเรียนบ้านแสรออ ตำบลปราสาททอง กิ่งอำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.2 วันที่ 19 มกราคม 2549
............. 18 กุมภาพันธ์ 2556 เดินทางไปรับตำแหน่งใหม่ ณ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
............. 19 กุมภาพันธ์ 2556 ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ครู ชำนาญการ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
..............4 มิถุนายน 2556 อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 มีมติอนุมัติให้เลื่อนวิทยฐานะ เป็นครูชำนาญการพิเศษ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
............. 19 กุมภาพันธ์ 2556 - ปัจจุบัน เป็นครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์

4. ประสบการณ์และผลงานที่ภาคภูมิใจ
............. ปี 2555 ได้รับเข็มเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ หนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2554 ในฐานะผู้ปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพครู
............. ปี 2554 ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ " หนึ่งแสนครูดี " ประจำปี 2554 ในฐานะผู้ปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพ จากคุรุสภา
............. ปี 2554 ได้รับคัดเลือกเป็น " ครูสอนดี " พุทธศักราช 2554 จังหวัดสุรินทร์ จากสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพเยาวชน(สสค.)

............. ปี 2554 ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็น ครูสอนดี ระดับ องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง อำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

............. ปี 2553 เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่นันทนาการดีเด่น ประเภทบุคลากร ระดับอำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

............. ปี 2552 เป็นผู้ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างตามมาตรฐานวิชาชีพ และจรรยาบรรณครูของคุรุสภา เนื่องในงาน 53 ปี วันครู 16 มกราคม2552 จังหวัดสุรินทร์
............. ปี 2552 เป็นผู้ฝึกสอนให้ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดเต้นแอโรบิค มหกรรมแอโรบิคคลินิกสุขภาพ ต.ปราสาททอง อ.เขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
..............ปี 2549 เป็นผู้ร่วมดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้รับการประกาศ เป็น โรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน (รร.บ้านแสรออ)
.............
ปี 2548 ได้รับรางวัล " ครูดีในดวงใจ " ระดับสถานศึกษา จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 3
............. ปี 2547 ได้รับคัดเลือกเป็นผู้นิเทศการศึกษาโครงการพัฒนาครูประจำการ ให้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา จากสถาบันราชภัฏสุรินทร์
............. ปี 2546 ได้รับรางวัลกรรมการตัดสินกีฬาวอลเลย์บอล ระดับยอดเยี่ยม จาก นายสมชาย พฤฒิวงศ์ นายอำเภอปราสาท
............. ปี 2545 ได้รับรางวัล บุคลากรต้นแบบปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ จากสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
............. ปี 2545 ได้รับเข็มวิทยฐานะ ศูนย์ปฏิบัติการลูกเสือชาวบ้านในพระบรมราชานุเคราะห์ ประเภท สนองราช จากผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการลูกเสือชาวบ้าน
............. ปี 2544 ได้รับคัดเลือกเป็นพนักงานของรัฐตัวอย่าง กลุ่มข้าราชการ ระดับ 1-5 รางวัลชนะเลิศ จากสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอปราสาท
............. ปี 2544 ได้รับคัดเลือกเป็นผู้นำเสนอผลงานทางวิชาการ ในวันประถมศึกษาแห่งชาติ จากสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
.............
4 มิถุนายน 2556 อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 มีมติอนุมัติให้เลื่อนวิทยฐานะ เป็นครูชำนาญการพิเศษ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
.............
10 มิถุนายน 2556 สพป.สุรินทร์ เขต 1 มีหนังสือแจ้งผลการประชุมอนุมัติผลการประเมินข้าราชการครูที่ขอเลื่อนวิทยฐานะ เป็นครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
...................... ( โดยไม่มีข้อสังเกตจากคณะกรรมการแต่อย่างใด )


คติประจำใจ
.................. ค่าของคน อยู่ที่ผลของงาน

.................... เว็บไซต์ส่วนตัว ::: http://www.jokedarunee.com/