คนที่ว่าคนอื่นโง่ บุคคลนั้นโง่ยิ่งกว่า...คนที่ว่าคนอื่นฉลาด บุคคลนั้นคือผู้ฉลาดอย่างแท้จริง

ผลการสอบของนักเรียน โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ .....ปีการศึกษา 2559
สอนโดย..... คุณครูดารุณี ประพันธ์

แบบ ปพ. 5 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 ภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2559 ....
แบบ ปพ. 5 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2 ภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2559 ....
แบบ ปพ. 5 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3 ภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2559 ....
แบบ ปพ. 5 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4 ภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2559 ....
แบบ ปพ. 5 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/5 ภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2559 ....
แบบ ปพ. 5 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/6 ภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2559 ....
แบบ ปพ. 5 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/7 ภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2559 ....
แบบ ปพ. 5 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/8 ภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2559 ....
แบบ ปพ. 5 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/9 ภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2559 ....
บันทึกการประเมินผลกิจกรรมเพื่อพัฒนาสังคมและสาธารณประโยชน์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 ....
บันทึกการประเมินผลกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนชุมรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 ....
บันทึกการประเมินผลกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน แนะแนว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 ....
บันทึกการประเมินผลกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวะ บำเพ็ญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 ....
 
คะแนนทดสอบการอ่าน คิดวิเคราะห์ และการเขียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2558 ....
แบบบันทึกผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ ชั้นปร ะถมศึกษาปีที่ 2 ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2558 ....
แบบแสดงบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ชั้นปร ะถมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ....
แบบประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ชั้นปร ะถมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ....
แบบกรอกคะแนนสอบปลายปี ชั้นปร ะถมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ....
แบบแสดงบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ชั้นปร ะถมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558 (ครูอุ้ย) ....
   
   
แบบ ปพ. 5 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2558 ....
แบบบันทึกการประเมินผลกิจกรรมชมรม ชั้น ป.2 ภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2558 ....
แบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ชั้น ป. 2 ภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2558 ....
แบบประเมินผลกิจกรรมลูกเสือ ชั้นปร ะถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2558 ....
แบบทดสอบความสามารถด้านเหตุผล ตามแนวการประเมินผลนานาชาติ PISA ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ....
คะแนนทดสอบการอ่าน คิดวิเคราะห์ และการเขียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ....
คะแนนสอบ Las ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ....
แบบกรอกคะแนนสอบปลายปี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ....
แบบกรอกคะแนนสอบกลางปี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ....
แบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน กิจกรรมวิทยาศาสตร์น่ารู้ ปีการศึกษา 2557 ....
บันทึกการประเมินผลกิจกรรมชุมรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ....
แบบบันทึกการกรอกคะแนนกลางปี ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1/2557 ....
ผลการสอบของนักเรียน ปลายภาคเรียนที่ 1/2557 ....
ผลการสอบของนักเรียน ปลายภาคเรียนที่ 1/2556 ....
ผลการสอบของนักเรียน ปลายปี ปีการศึกษา 2556 ....
คะแนนสอบ Las ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2556 ....