เกียรติที่สูงส่ง ไม่ต้องอวดอ้าง ถ้าเราทำตัวได้เหมาะสม เป็นคนที่ดี ไม่โอ้อ้วด ผู้อื่นจะเป็นคนมอบ “เกียรติยศ” ให้กับเราเอง

มุมความรู้และงานเกี่ยวกับการศึกษา ระดับการศึกษามหาบัณฑิต
คุณครูดารุณี ประพันธ์ ....ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์

กิจกรรมการเรียน ป.โท ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559..
บทความงานวิจัย การพัฒนาผลการเรียนฯ เป็น pdf. ...( ใบโอนเงิน )  
แบบประเมินชุดกิจกรรม ... แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ แบบที่ 2 ...
แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ ... แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ แบบที่ 3 ...
แบบประเมินความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรม (หน้า 70 ) ... แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรม ...
   
ตัวอย่างงานวิจัย การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 1.... รายงานโครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์...
ตัวอย่างงานวิจัย การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 2.... เอกสารประกอบการเรียน โครงงานวิทย์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์...
ตัวอย่างงานวิจัย บทที่ 2 ความหมายและความสำคัญของโครงงานฯ.... ตัวอย่างงานวิจัย บทที่ 2 ความหมายความพึงพอใจ....
ตัวอย่างงานวิจัย บทที่ 2 ความหมายความสามารถด้านเหตุผล.... ตัวอย่างงานวิจัย บทที่ 2 ความหมายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน....
ตัวอย่างงานวิจัย ใบความรู้เกี่ยวกับโครงงานฯ....  
   
ตัวอย่างงานวิจัยชุดพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานฯ ป.2 .... ตัวอย่างบทความของคุณอาภารัตน์ สระแก้ว ....
แบบฟอร์มคำร้องขอสอบประมวลความรู้ .... รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ ครั้งที่ 1/2558 ....
การสอบประมวลความรู้ .... แนวข้อสอบประมวลความรู้ ทางการบริหารการศึกษา ....
ตัวอย่างข้อสอบประมวลความรู้ หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต .... หลักและวิธีการตอบสอบประมวลความรู้ ทางการบริหารการศึกษา ....
แนวข้อสอบปลายภาคการพัฒนาหลักสูตรและการสอน ....  
ผลการจัดกิจกรรมเรียนรู้แบบโครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง สารที่ใช้ในชีวิตประจำวันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้น ป. 6.... การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร
....
การพัฒนาแผนจัดการเรียนรู้โดยโครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่องสารที่ใช้
ในชีวิตประจำวัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
....
การพัฒนาแผนการเรียนรู้.โครงงานวิทย์ ป. 3 ....
คู่มือการเขียนวิทยานิพนธ์ ปี 2556 ม.ราชภัฏสุรินทร ....  
รายงานผลการทัศนศึกษาและดูงาน .... รายงานผลการทัศนศึกษาและดูงาน (แบบ2) ....
ใบลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 3/2557 (รายบุคคล) .... ชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาการคิดสร้างสรรค์ทางคณิตฯ ชั้นป.6 ....
ชุดกิจกรรมพัฒนาการคิด โดยใช้การเขียนแผนผังมโนมต .... รายงานการออกแบบกิจกรรม ที่ส่งเสริมกระบวนการคิด ....
รายงานการออกแบบนวัตกรรมการเรียนรู้ ที่ส่งเสริมกระบวนการคิด ....  
บันทึกข้อความ ขออนุญาตไปศึกษาดูงาน .... บันทึกข้อความ ขออนุญาตไปศึกษาดูงาน . ( เป็น word) ...
หนังสือการอบรมครูด้วยระบบทางไกล ระดับประถมศึกษา .... เอกสารสำหรับผู้รับการอบรมครูระบบทางไกล วิทยาศาสตร์
ระดับประถมศึกษา
....
หนังสือการอบรมครูด้วยระบบทางไกล ระดับประถมศึกษา .... หลักสูตรการอบรมครูด้วยระบบทางไกล ระดับประถมศึกษา ....
การหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ....
..... ความหมายการหาประสิทธิภาพ
..... การหาประสิทธิภาพของนวัตกรรม
..... การวิเคราะห์การหาประสิทธิภาพ
..... การหาประสิทธิภาพการเรียนการสอน
ปฏิทินงานทะเบียน การเรียนภาคเรียนที่ 3/2557 ....
การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม SPSS .... รายงานผลการใช้หลักสูตรฯ ....
.... บทที่ 1 บท/ บทที่ 2 / บทที่ 3 / บทที่ 4 / บทที่ 5 / ปกและสารบัญ /
รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฯ ....
....รายงานผลสัมฤทธิ์ฯ 5 บท / รายงานผลสัมฤทธิ์ ของสถานศึกษา /
... การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน /...
รายงานผลการใช้หลักสูตรฯ ....
....รายงานผลการใช้หลักสูตร / รายงานผลการใช้หลักสูตรฯ /
.... แบบนิเทศติดตามการใช้หลักสูตร / แบบประเมินผลการใช้หลักสูตรฯ /
.... แบบรายงานผลการนำหลักสูตรไปใช้สู่การปฏิบัติ โดย สนงวิชาการ
.... สรุปผลการวิจัยนำร่องการใช้หลักสูตรฯ / การประเมินผลหลักสูตรสถานศึกษา ...
รายงานผลการดำเนินงาน โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ ....  
การประมาณค่าและการทดสอบค่าเฉลี่ยโดยใช้โปรแกรม SPSS .... ใบส่งผลการเรียน วิชา การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนฯ..
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีเนื้อหาบริบทท้องถิ่น ....
...
. บทที่ 1 / บทที่ 2 /
.... บทที่ 3/ บทที่ 4 / บทที่ 5 /
.... ชุดการเรียนรู้ / ชุดกิจกรรม /
หนังสือครูประณีต คิดนอกกรอบ..
แนวข้อสอบวิชาแนวคิดพื้นฐานของการวิจัย (ครูโจ๊ก) .... แบบบันทึกระบบข้อมูลนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ ..
ไฟล์ข้อสอบแนวคิดพื้นฐานของการวิจัย .. แนวข้อสอบวิชาแนวคิดพื้นฐานของการวิจัย ..
ไฟล์งาน ดร. พนา (เป็น winzip) ..( แตกย่อยงาน ได้ดังนี้) ประวัติ จอนดิวอี้ มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการศึกษา ..
ไฟล์งานที่ 1 ไฟล์งานที่ 4
ไฟล์งานที่ 2. ไฟล์งานที่ 5.
ไฟล์งานที่ 3. ไฟล์งานที่ 6.
รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครู สู่มาตรฐานวิชาชีพชั้นสูง .. แบบประเมินการอบรมสัมมนา การพัฒนาบุคลิกภาพฯ ...
การวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับการวิจัยในชั้นเรียน ดร.เดชกุล. การรวบรวมข้อมูลสำหรับการวิจัยในชั้นเรียน ดร.เดชกุล.
การเขียนโครงร่างการวิจัย ดร.เดชกุล. นวัตกรรมทางด้านการเรียนการสอน ดร.เดชกุล.
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ดร.เดชกุล.  
การทดสอบสมมติฐานการวิจัย. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปร.
ตัวแปรและความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร. ตัวแปรและสมมติฐาน ....
การหาความสัมพันธ์ของตัวแปร. การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเพื่อการวิจัยด้วยโปรแกรม spss.
ตัวแปรการวิจัย. ตัวแปร ข้อมูล มาตรวัดข้อมูล สมมติฐานการวิจัย.
ขั้นตอนในการดำเนินการวิจัย.  
   
แนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาการคิด. การสอนเพื่อพัฒนาการคิด โดยใช้หมวก 6 ใบ.
ลำดับขั้นตอนกระบวนการคิดวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหา 6 ขั้นตอน. การพัฒนากระบวนการคิด.
กระบวนการคิดแก้ปัญหา 6 ขั้นตอน. การคิดแก้ปัญหา.
  ชุดฝึกอบรมกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ.
PPT. นำเสนอหลักสูตร MEP . รูปภาพเพื่อการนำเสนอ สมองกับการคิดวิเคราะห.
ระบบการศึกษาของประเทศนอรเวย์. ระบบการศึกษาของโรงเรียนในประเทศนอรเวย...
ประวัติความเป็นมาของการศึกษาประเทศนอรเวย์. โรงเรียนในประเทศนอรเวย์...
การศึกษาระดับอุดมศึกษาประเทศนอรเวย์.  
ตัวอย่างงานวิจัย 5 บท จำนวน 3 เรื่อง. การแสดงร้องเพลง คืนสู่เหย้า รร.อนุบาลสุรินทร์...
ชุดคำศัพท์เกี่ยวกับหลักสูตรและการสอน.  
แบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาการคิดเลขเร็ว ชั้นป.2. การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการคิด กลุ่มสาระวิทย์.
ทักษะและกระบวนการคิด 9 ขั้น. กรอบการนำทักษะการคิดสู่การพัฒนาผู้เรียน.
รายงานการพัฒนาทักษะการคิด (งานวิจัย 5 บท). แนวคิดและหลักการคิด.
งานวิจัย บทที่ 2 ความหมายความคิดสร้างสรรค์. .. งานวิจัย บรรณานุกรม ความคิดสร้างสรรค์. ...
นำเสนอประวัติส่วนตัว ครูดารุณี ประพันธ์. ลิ้งกลุ่มพัฒนากระบวนการเรียนรู้ (สพฐ.)...
ปฏิทินการลงทะเบียนเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 . ตารางเรียนสาขาหลักสูตรและการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557.

1.สืบค้นงาน bandura และ การสืบเสาะหาความรู้

นำเสนอppt.ทฤษฏีการเรียนรู้ของ bandura . การจัดการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ ..(วีดิโอ) .
ความคิดพื้นฐานตามทฤษฏีการเรียนรู้ของ bandura . หลักการ แนวคิด ทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับการสืบเสาะหาความรู้ ...
ทฤษฏีปัญญาสังคมของ bandura . การสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ...
ทฤษฏีการเรียนรู้ทางปัญญาเชิงสังคม (PPT.) . ขั้นตอนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ ...
ทฤษฏีปัญญาสังคมของ bandura ..(เอกสารอ้างอิง) เทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ...
  คุณลักษณะ 5 ประการของการสืบเสาะหาความรู้ ...
โหลดแบคกราวน์ ppt . วิธีการจัดการเรียนรู้บบสืบเสาะหาความรู้ ...
โหลดเลือกตัวอย่างแบคกราวน์ ppt . รายงานพัฒนาการเรียนรู้ โดยใช้การสืบเสาะหาความรู้ ชั้นป.3 ...
  รายงานเรื่องการจัดการเรียนรู้ โดยใช้การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ ...
  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยการสืบเสาะหาความรู้ ...
ปก คำนำ และสารบัญ งานสืบเสาะหาความรู้ ... กระบวนการเรียนการสอน แบบสืบเสาะหาความรู้ ..(PPT.) .
งานรูปแบบการสืบเสาะหาความรู้ ... นวัตกรรสอน ...
บรรณานุกรมการสืบเสาะหาความรู้ ... แผนการจัดการเรียนรู้ Backward design ชั้น ป.2 โดยการสืบเสาะ..
  แผนการจัดการเรียนรู้ ชั้น ป.5 โดยการสืบเสาะหาความรู้ ...
   
รวมภาพครูโจ๊ก ...( ภาพเพิ่มเติม )... งานวิจัย5บท ผลการจัดการเรียนแบบสืบสอบ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ...
เพลงศรัทธา...หิน เหล็ก ไฟ ... งานที่ได้รับมอบหมายการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบสอบ ...
การสร้างอัลบั้ม ด้วยโปรแกรม Flipalbam ... ทฤษฏี หลักการ แนวคิดรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบสอบ ...
วิดีโอแนะนำการสร้างอัลบั้ม ด้วยโปรแกรม Flipalbam ... คู่มือการส่งงาน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ...
วิดีโอแนะนำการสร้างอัลบั้ม ด้วยโปรแกรม Flipalbam ... ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำอัลบั้ม ด้วยโปรแกรม Flipalbam ...
   
ผลงาน E-Book คุณครูดารุณี ประพันธ์ ... ภาพสไลด์โชว์ คุณครูดารุณี ประพันธ์ ...2. สืบค้นงานวิจัย ฉบับเต็ม
ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (E-theses) ม.เชียงใหม่ วิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม ม.ราชภัฏสุรินทร์ ...
สำนักวิทยบริการฐานข้อมูลงานวิจัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม มหาวิทยาลัยศิลปากร ...
ฐานข้อมูลงานวิจัย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โครงการห้องสมุดในประเทศไทย Thailis ..(ต้องสมัครเป็นสมาชิกก่อน).
งานวิจัย การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น (รุ่นพี่) ... แบบฟอร์มการลงทะเบียนสืบค้นงานวิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม ม. จุฬาลงกรณฯ ...
   ..... . ตัวอย่างงานวิทยานิพนธ์ ที่ค้นให้ ฉบับเต็ม
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ ...
การพัฒนาชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนประถมศึกษา ...
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องอาหารและสารอาหารโดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ...
การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ตามรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น เรื่อง อาหารกับการดำรงชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2... ( ตัวอย่างชื่อเรื่อง และชุดกิจกรรมการเรียนรู้ )
ผลการเรียนโดยใช้รูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น เรื่อง วัสดุและสมบัติของวัสดุที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
...
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ...
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ตามแนวคิดสมองเป็นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนความคิดสร้างสรรค์และความฉลาดทางอารมณ ...
การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้โดยโครงงานวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เรื่องสารที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ...
การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ (5Es) วิชาวิทยาศาสตร์เรื่องเอกภพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ...
การพัฒนาแผนการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้เรื่องสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6...
การพัฒนารูปแบบการสอนวิทยาศาสตร์ตามแนวคอนสตรัคติวิซึมที่ส่งเสริมทักษะการคิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ...
การพัฒนาแผนการเรียนรู้แบบสืบเสาะกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ...
 
 
ชุดฝึกการเรียนรู้ทักษะการคิด ...
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ ...
ชุดสามประสาน สร้างเสริมเติมความคิด ...
บทความต่างๆ การศึกษาไทยในอนาคต ...
บทความที่ 1 ...
บทความที่ 2 ...
บทความที่ 3 ...
บทความที่ 4 ...
บทความที่ 5 ...
บทความที่ 6 ...
บทความที่ 7 ...
 
การสอนโดยใช้วิธีการคิดแบบหมวกหกใบ ...
การสอนให้รู้จักคิด ด้วยเทคนิคหมวก 6 ใบ ...
การเตรียมความพร้อม เรื่องหมวก 6 ใบ ...
เทคนิคการสอน โดยใช้หมวก 6 ใบ ...
เทคนิคการสอน โดยใช้หมวก 6 ใบ ...
เทคนิคการสอน โดยใช้หมวก 6 ใบ ...
แผนการสอน สาระวิทย์ ม.1 ใช้ความคิดแบบหมวก 6 ใบ...
แผนการสอน เน้นทักษะการคิดแบบหมวก 6 ใบ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ...
แผนการสอน เศรษฐกิจพอเพียง ชั้น ม.1 โดยใช้เทคนิคหมวก 6 ใบ ...

3. ตัวอย่างการเขียนบทความทางวิชาการ

บทความทางวิชาการ แบ่งออกเป็น 6 ส่วน ...
แบบฟอร์มการเขียนบทความ ม.ราชภัฎเชียงราย ...
รูปแบบการเขียนบทความฉบับเต็ม ...
การเขียนบทความทางวิชาการ ...


4. ดาวน์โหลดงานจาก facebook ป.โท ....( หมวดหมู่งานวิจัยทางการศึกษา ) ... ( งานวิจัยฉบับเต็มการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น สาระวิทย์) ...( งานวิจัยสาขาวิชาหลักสูตรฯ ม.ราชภัฏสุรินทร์ )

การวิเคราะห์บทคัดย่อ. ppt. การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา. ppt ...
รูปแบบการพิมพ์งานวิจัย ฉบับเต็ม คู่มือการเขียนงานวิจัย ...
การประเมินผลหลักสูตร.ppt คู่มือการพัฒนาหลักสูตรและการสอน. pdf ...
นวัตกรรมทางด้านการเรียนการสอน.ppt การวิจัยทางการศึกษา. ppt ...
การเขียนรายงานการวิจัย. ppt การวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action research). ppt ...( ใช้สอน 20 กย.57)
การเรียนรู้ โดยใช้สมอง BBL การเขียนรายงานการวิจัย ..( ใช้สอน 13 กย.57) .

 

5. แนวข้อสอบวิชาการวิจัยทางการศึกษา

แนวข้อสอบวิชาสถิติและการวิจัยเบื้องต้นทางการศึกษา ...
ตัวอย่างคำถามที่ควรหาคำตอบวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา ...
แนวข้อสอบคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี...
แนวข้อสอบการวิจัยทางการศึกษา (พร้อมเฉลย) ...

6. เกี่ยวกับงานวิจัยทางการศึกษา
ตาราง F สำหรับวิเคราะห์ ANOVA ...
พรบ. คอมพิวเตอร์ ปี 2550 ...
งานวิจัยพี่ยุ้ย ...
งานวิจัยของพี่โอ๋ ...
การแปลข้อมูล จาก spss ...
การวิจัยชั้นเรียนฉบับสมบูรณ์ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ...
การเขียนรายการอ้างอิงและบรรณานุกรม ม.ราชภัฎสุรินทร ...
คู่มือการเขียน รายงานวิชาการ ม.ราชภัฏสุรินทร ...
แบบทดสอบวัดความรู้ ครูมืออาชีพ ...

7. สำเนาใบเสร็จลงทะเบียนเรียน ป.โท
สำเนาใบเสร็จลงทะเบียนเรียน (สอบประมวลความรู้) ...
สำเนาใบเสร็จลงทะเบียนเรียน ภาค 1 ปี 2558 ....
สำเนาใบเสร็จลงทะเบียนเรียน ภาค 3 ปี 2557....( ทฤษฎีการเรียนการสอน )

ตัวคำคม สำหรับนักบริหารการศึกษาและกำลังใจ ...