คนที่ว่าคนอื่นโง่ บุคคลนั้นโง่ยิ่งกว่า...คนที่ว่าคนอื่นฉลาด บุคคลนั้นคือผู้ฉลาดอย่างแท้จริง

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2559
คุณครูดารุณี ประพันธ์ ....ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์

 
Active Learning ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 รร.อนุบาลสุรินทร์..  
ตัวอย่างข้อสอบการประเมินผลนานาชาติ PISA และ TIMSS.. ตัวอย่างข้อสอบการประเมินผลนานาชาติ PISA ของ สสวท (ชุดที่ 2)..
ตัวอย่างข้อสอบการประเมินผลนานาชาติ PISA ของ สสวท.. ตัวอย่างข้อสอบการประเมินผลนานาชาติ PISA ของ สสวท (ชุดที่ 1)..
ตัวอย่างข้อสอบการประเมินผลนานาชาติ PISA ของ สสวท (ชุดที่ 4)..

ตัวอย่างข้อสอบการประเมินผลนานาชาติ PISA ของ สสวท (ชุดที่ 3 )

   
ประกาศผลการสอบแข่งขันวัดความรู้ทางภาษาไทย ปี 59 มภร.สุรินทร์.. ประกาศผลการสอบแข่งขันวัดความรู้ทางภาษาไทย ปี 59 มภร.สุรินทร์..
ตัวอย่างคำสั่งแต่งตั้งกรรมการแข่งขันกีฬา กรีฑานักเรียน .. ภาพพิธีวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคม 2559 ..
ตัวอย่างคำสั่งแต่งตั้งกรรมการแข่งขันกีฬาสี นักเรียน 2559 .. ภาพการศึกษาดูงาน รร.อนุบาลนครราชสีมา เมื่อ 21 มิถุนายน 2559 ..
รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 .. ภาพกิจกรรมการเรียนชมรมวิทยาศาสตร์ ชั้น ป.6 ภาคเรียนที่ 1 ..
   
  คำนิยมครูเกษียณอายุราชการ ...
   
  คำนิยมครูเกษียณอายุราชการ ...

 

 

แบบบันทึกกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ (IS 3) ..  
คำชี้แจงเครื่องมือวัดและประเมินผลความสามารถและทักษะ “เขียนได้” (ฉบับกรรมการสอบ) ..  
แบบบันทึกการการประเมินหลังการจัดกิจกรรมหมวด ..  
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพาะถั่วงอกรักชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2.1 ..  
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ระบบสุริยะจักรวาล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2.1 ..  
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน หนูน้อยรักษ์สะอาด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2.1 ...