จำนวนผู้เข้าชม logo design
คนที่ว่าคนอื่นโง่ บุคคลนั้นโง่ยิ่งกว่า...คนที่ว่าคนอื่นฉลาด บุคคลนั้นคือผู้ฉลาดอย่างแท้จริง
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
วันเผยแพร่
ผลงานทางวิชการที่เผยแพร
แบบตอบรับการเผยแพร่
1 มี.ค.61
รายงานการพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ชุด วนอุทยาน พนมสวาย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์เขต 1
( บทคัดย่อ ) ( หนังสืออ่านเพิ่มเติม ) ...
กรอกแบบตอบรับ
18 มี.ค.60
รายงานการพัฒนาผลการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง ธรรมชาติของ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานสิ่งประดิษฐ์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
( บทคัดย่อ ) ( ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ) ...
กรอกแบบตอบรับ
18 มี.ค.60
การจัดทำโครงงานสิ่งประดิษฐ์ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยโครงงาน เรื่อง วัสดุรอบตัวเรา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ( คลิกชุดกิจกรรมโครงงาน ) ...
 
เอกสารทางวิชาการที่เขียนจากความรู้และประสบการณ์ การศึกษาค้นคว้ารวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ โดยวิธีการใดวิธีการหนึ่งหรือหลายวิธี เช่น การศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร การสำรวจ การสังเกต การทดลอง เพื่อให้ได้มาซึ่งความรู้ใหม่ ความรู้เฉพาะ หรือข้อเท็จจริง ที่เชื่อถือได้ แล้วนำมาประมวลผล วิเคราะห์ รวบรวม และเรียบเรียงข้อมูล โดยมีหลักฐานและการอ้างอิงประกอบ จัดทำขึ้นเพื่อประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าอ้างอิงผลงานทางวิชาการ เป็นส่วนสำคัญที่แสดงความรู้ความชำนาญการและความเชี่ยวชาญของแต่ละบุคคล