เกียรติที่สูงส่ง ไม่ต้องอวดอ้าง ถ้าเราทำตัวได้เหมาะสม เป็นคนที่ดี ไม่โอ้อ้วด ผู้อื่นจะเป็นคนมอบ “เกียรติยศ” ให้กับเราเอง

ประมวลภาพกิจกรรม ห้องเรียนสีเขียว โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
คุณครูดารุณี ประพันธ์ ....ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์

ตัวอย่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการห้องเรียนสีเขียว ... ตัวอย่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการห้องเรียนสีเขียว ชุด 2 ...
กิจกรรมงานประกวดโรงเรียนลดใช้พลังงานไฟฟ้า ปี 2559 ... กิจกรรมรณรงค์ลดโลกร้อน ...