คนที่ว่าคนอื่นโง่ บุคคลนั้นโง่ยิ่งกว่า...คนที่ว่าคนอื่นฉลาด บุคคลนั้นคือผู้ฉลาดอย่างแท้จริง

แบบฝึกกิจกรรมการเรียนรู้และการวัดผลประเมินผล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559
คุณครูดารุณี ประพันธ์ ....ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์

แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ ด้วยเทคนิคคำถาม 5W1H ชั้นป.6 .. แบบฝึกการอ่านจับใจความ จากนิทานสั้น ชั้นป.6 ..
แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ ด้วยเทคนิคคำถาม 5W1H ชั้นป.6 (pdf)..  
ข้อสอบกลางปี หัวข้อสอบสำหรับโปรแกรม EP รร.อนุบาลสุรินทร์ ... โหลดข้อสอบกลางปี สำหรับโปรแกรม EP รร.อนุบาลสุรินทร์ .
สื่อรูปเสื้อคำพ้องเสียง ... ( เป็นไฟล์ pdf. ).... สื่อรูปหมี ... ( เป็นไฟล์ pdf. )....
ppt. องค์ความรู้ หน่วยที่ 1 องค์ประกอบของร่างกาย ..( การเจริญเติบโตของมนุษย์ ) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง หินและการเปลี่ยนของโลก ...
ppt. องค์ความรู้ หน่วยที่ 2 สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม .. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง สารในชีวิตประจำวัน ...
ppt. องค์ความรู้ หน่วยที่ 3 สารในชีวิตประจำวัน ..( การจำแนกประเภทของสาร ) ชุดบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง สารในชีวิตประจำวัน ...
ppt. องค์ความรู้ หน่วยที่ 4 วงจรไฟฟ้า ..( ไฟฟ้าคืออะไร ) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ...
ppt. องค์ความรู้ หน่วยที่ 5 หินและการเปลี่ยนแปลง ..( โลกและการเปลี่ยนแปลง ) ชุดการสอนแบบกิจกรรมกลุ่ม เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ...
ppt. องค์ความรู้ หน่วยที่ 6 ปรากฏการณ์ของโลกและเทคโนโลยีอวกาศ .. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง อวัยวะต่างๆ ในร่างกาย ...
  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง วงจรไฟฟ้า ...
   
 
ชุดนิเทศเสริมทักษะการเรียนรู้ ชุดที่ 1 เรื่อง กลไกลมนุษย์ ...  
ชุดนิเทศเสริมทักษะการเรียนรู้ ชุดที่ 2 เรื่อง ชีวิตและสิ่งแวดล้อม ...
ชุดนิเทศเสริมทักษะการเรียนรู้ ชุดที่ 3 เรื่อง สารและคุณสมบัติของสาร ...  
ชุดนิเทศเสริมทักษะการเรียนรู้ ชุดที่ 4 เรื่อง ไฟฟ้าน่ารู้ ...  
ชุดนิเทศเสริมทักษะการเรียนรู้ ชุดที่ 5 เรื่อง หินและการเปลี่ยนแปลง ...  
ชุดนิเทศเสริมทักษะการเรียนรู้ ชุดที่ 6 เรื่อง ดาราศาสตร์และอวกาศ ...  
ชุดนิเทศเสริมทักษะการเรียนรู้ ชุดที่ 7 เรื่อง ทักษะกระบวนการทางวิทย์ ...  
   
   
ข้อสอบ วิทย์ ป.6 เรื่อง จักรวาลและอวกาศ ...  
ข้อสอบ วิทย์ ป.6 เรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ...  
ข้อสอบ วิทย์ ป.6 เรื่อง ไฟฟ้าน่ารู้ ...  
ข้อสอบ วิทย์ ป.6 เรื่อง ร่างกายของเรา ...  
ข้อสอบ วิทย์ ป.6 เรื่อง สัตว์โลกผู้น่ารัก ...  
ข้อสอบ วิทย์ ป.6 เรื่อง สารในชีวิตประจำวัน ...  
เฉลยข้อสอบ วิทย์ ป.6 พัฒนาการคิดวิเคราะห์ ...